Motivació

Quin va ser el context, ja fos proactiu o reactiu, que us va portar a tirar endavant aquest projecte? Contexte: Indústria manufacturera del sector de l’automòbil (Tier 1). Amb motiu de la posada en operació d’una nova línea de montatge i de les sublíneas associades, l’equip de treball del client, junt amb Cast Info van aprofitar l’oportunitat per fer una nova implantació que permetia ser interaccionada sota el paradigma de l’Internet de les Coses.

Objectiu

Quin problema es pretenia resoldre amb el projecte en qüestió?

Donar resposta a les diferents àrees de planta davant de las necessitats aparegudes durant la instal·lació de les noves línees de fabricació com ara: Manteniment, Planificació, Producción, així com a l’àmbit TIC.

En resum, gestionar:

  1. Enviar ordres de fabricació a las línees de ensamblatge de manera automàtica. Planificades i ordres d’últim minut (Last Minute Orders).
  2. Captar les dades dels PLC de les línees principals, monitorizar estats en temps real, generar informes i alertes, permetre la traçabilitat de les peces fabricades, predir comportaments i analitzar les dades produïdes quan i com es desitgi.

Solució tecnológica

Quina/es tecnología/es (Hardware, Software, Comunicacions, etc.) es van utilizar en el desenvolupament del projecte? Com es va realizar la implantació del producte? Es va contar amb la participació de terceres empreses?

  • Servidor virtualitzat allotjant les bases de dades relacionals (ordres de treball) i no relacionals (dades captades de planta).
  • Drivers de comunicacions basats en adaptadors universals (OPC-UA).
  • Programació orientada a objectes en l’entorn d’ordres de treball.
  • Tecniques de Big Data per a interpretar les dades rebudes de sensors i actuadors.
  • Software estadístic per a activitats predictives, i automatistes coordinant les dades mostrades pels sistemes d’operació.

Model de negoci

Com ha estat possible la viabilitat económica del projecte? Qui ha participat?

La viabilitat ha estat possible per la facilitat d’aconseguir un ROI òptim per part de l’empres client.

La implantació de la solució ha estat possible a la col·laboració d’experts de planta i planificació de la producció amb desenvolupadors experimentatats per a la solució de tecnologies de la información, així com a matemàtics pel disseny d’algoritmes predictius i la creació d’entorns gràfics per a mostrar les dades

Resultats

Quina/es conclusió/ns es van extreure a curt termini? I a mig/llarg termini?

A curt es va donar resposta a totes les necessitats de la planta. A mig plaç, estem afrontant reptes que responen als nous canvis necessaris per l’explotació de les dades obtingudes. A llarg plaç, estem demostrant que la solución és escalable, i fins i tot actualitzable per part  del personal de planta.

Estat actual

Segueix operatiu? S’han desenvolupat noves versions?

La solució està totalment operativa i s’han evolucionat les sèries des de les versions 1.x fins a les 2.x.

Les versions n N.x determinen la interacció amb els aplicatius de gestió tipus ERP, MES etc.

Les versions x n.X determinen les variacions en l’estructura de les ordres de treball  i recollida de dades.